Ο Σύλλογος είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 2006 με πρότυπο παρόμοιους συλλόγους του εξωτερικού. Σκοπός της ύπαρξης του είναι η αναζήτηση, περισυλλογή, αναπαλαίωση και η διατήρηση των Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων και μέσων που έγραψαν Ιστορία στον Ελληνικό Στρατό κατά την περίοδο 1940-1970. Με πολλές υπαίθριες εκθέσεις προσπαθεί να προβάλει στο ευρύτερο κοινό την Ιστορία των οχημάτων αυτών καθώς και παλαιών αντικειμένων όπως ιματισμό, ασυρμάτους, υγειονομικό υλικό κτλ.

Η προσπάθεια όμως των μελών να προσφέρουν προς τους πολίτες δεν σταματά μόνο στις εκθέσεις, έτσι ο Σύλλογος συμμετέχει σε συνεργασία με το Δασαρχείο και τους κατά τόπους Δήμους σε δενδροφυτεύσεις, αιμοδοσίες, πυρασφάλειες κατά τους θερινούς μήνες. επίσης σε καθαρισμό χώρων κατά την Ημέρα Περιβάλλοντος, διοργανώνει επισκέψεις σε παιδικά χωριά (όπως στο Παιδικό Χωριό s.o.s. και στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο), Αγώνες-Ασκήσεις με την ΠΟΕΔ-ΛΕΚ, Εθνικές Επετείους (ΡΟΥΠΕΛ, ΣΚΡΑ) και σε Παρελάσεις 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου αποκομίζοντας εγκωμιαστικά σχόλια από πλήθος κόσμου αλλά και από τους επισήμους κ.τ.λ. .

Ο Σ.Ι.Σ.Ο. έχει έναν ακόμη στόχο, τη δημιουργία εθελοντικών ομάδων έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο (Πολιτική Προστασία) με ειδικά στρατιωτικά οχήματα που έχει στην κατοχή του τα οποία συντηρούνται από το Σύλλογο με σκοπό να είναι μάχιμα και πάντα στην διάθεση της Πολιτείας.

Ο Σύλλογος Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων και τα μέλη του διαθέτουν οχήματα όλης της σειράς -Μ- των JEEP από το ΜΒ του 1941 έως το Μ151Α2 του 1974 (Μ38, Μ38Α1, Μ151Α1, Μ151Α2). Επίσης οχήματα Μ725 ασθενοφόρο-Καναδέζα του 1965 και Μ715 Καναδέζα μεταφοράς προσωπικού του 1965, Μ35Α2 REO του 1970 και Μ1008 και Μ1009 του 1977, γερανοφόρο μέσης περισυλλογής του 1965.

Συνολικά ο Σύλλογος διαθέτει 120 οχήματα διαφόρων κατηγοριών. Στην δύναμη του Συλλόγου μπορεί να ενταχθούν όσοι διαθέτουν ή δεν διαθέτουν στρατιωτικό όχημα έτσι ώστε να συμβάλλουν στην διατήρηση και προβολή των οχημάτων αυτών με σκοπό:

• Τη συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς για την προώθηση, διοργάνωση και τέλεση εκδηλώσεων ιστορικών στρατιωτικών οχημάτων χερσαίων, εναέριων και θαλασσίων.

• Τη συνεργασία των μελών του Σωματείου για την αποκατάσταση και διατήρηση σε ετοιμότητα ιστορικών στρατιωτικών οχημάτων χερσαίων, εναέριων και θαλασσίων σύμφωνα με τον Κώδικα Εκδηλώσεων της FIVA, ώστε να καθίσταται δυνατή η συμμετοχή των οχημάτων αυτών σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις.

• Την παροχή υποστήριξης στα μέλη κατά την προετοιμασία της πολιτιστικής προβολής των ιστορικών στρατιωτικών οχημάτων χερσαίων, εναέριων και θαλασσίων ως αντικειμένου Βιομηχανικής Αρχαιολογίας.

• Την οργάνωση διαφόρων πολιτιστικών, πολιτισμικών, κοινωνικών η/και αθλητικών εκδηλώσεων σχετικών με το ιστορικό στρατιωτικό όχημα.

• Την έκδοση περιοδικού εντύπου ή ηλεκτρονικού με θέματα σχετικά με τα ιστορικά στρατιωτικά οχήματα χερσαία, εναέρια και θαλάσσια.

• Την ένταξη του Σωματείου σε δευτεροβάθμια όργανα και η σύναψη σχέσεων με σωματεία συναφών σκοπών και η από κοινού διοργάνωση και τέλεση εκδηλώσεων προβολής ιστορικών στρατιωτικών οχημάτων.

• Την επαφή με εμπόρους και συνεργεία για την επιδίωξη παροχής χρηματικής έκπτωσης στα μέλη κατά την επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών στρατιωτικών οχημάτων, καθώς και την ανεύρεση σπανίων ανταλλακτικών ή άλλων βοηθημάτων όπως το διαδίκτυο, για τις εν λόγω εργασίες.

• Τη συλλογή φωτογραφιών, εντύπων, ψηφιακών καταγραφών και λοιπών συναφών αντικειμένων σχετικών με την παρουσία και την εξέλιξη των ιστορικών στρατιωτικών οχημάτων χερσαίων, εναέριων και θαλασσίων.

• Την οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων και σεμιναρίων επιμορφωτικού χαρακτήρα με θέματα σχετικά με την παρουσία των ιστορικών στρατιωτικών οχημάτων στη νεότερη ελληνική ιστορία και τον ρόλο τους στην εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

• Τη συνεργασία με μουσεία παγκοσμίως με στόχο την ανταλλαγή εκθεμάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικών με τα ιστορικά στρατιωτικά οχήματα.

• Και κάθε άλλη σύννομη δραστηριότητα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου προάγει τους παραπάνω σκοπούς του Σωματείου.

• Τη συγκρότηση εθελοντικών ομάδων με οχήματα μελών ή οχήματα του Συλλόγου για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτου γεγονότος κοινωνικού χαρακτήρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείται από πέντε μέλη (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και ένα Μέλος), η θητεία του είναι διετής.